ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Benaki Museum
ENGLISH | ESPAÑOL
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Αρμοδιότητες

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
  • Η αποκατάσταση των αντικειμένων. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, αυτή δύναται να περιλαμβάνει τη φωτογραφική και ηλεκτρονική τεκμηρίωση των έργων, τη μικροσκοπική παρατήρηση και τεχνική ανάλυσή τους, τη λεπτομερή καταγραφή των φθορών, τον καθαρισμό, τις στερεώσεις και ενισχύσεις, καθώς και τις συμπληρώσεις και την αισθητική αποκατάσταση.
    Αναλυτικότερα...
  • Η συντήρηση των αντικειμένων των Συλλογών του Μουσείου που προορίζονται για περιοδικές εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
  • Η σύνταξη δελτίων κατάστασης των αντικείμενων για περιοδικές εκθέσεις, καθώς και η συνοδεία τους στους χώρους έκθεσης.
  • Η πραγματοποίηση εργασιών προληπτικής συντήρησης των μουσειακών αντικειμένων μέσω του ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών στους εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους, όπως του φωτισμού, της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας, και η μέριμνα για την εξασφάλιση της διατήρησης των έργων με ενδεδειγμένους τρόπους φύλαξης και έκθεσής τους, με την κατασκευή φακέλων ή passepartout από αντιόξινα υλικά, με την τοποθέτηση σε κουτιά ή κορνίζες και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή ζημιών από σεισμούς.

Γενικά
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους φορείς
Συνεργασίες
Επικοινωνία